Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

A Szuhai Barbara egyéni vállalkozó Mesélő Házak című weboldala (továbbiakban: Mesélő Házak) összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában az általa követett adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A www.meselohazak.hu weboldal személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a rendszerünk rögzít bizonyos adatokat, melyeket kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használunk fel. Ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak. A weboldal adatait a jacsa.NET tárolja. (jacsa.NET Informatikai Szolgáltató és Fejlesztő Kft., 2065 Mány, Deák Ferenc u. 5.)

A Mesélő Házak hírlevélrendszert működtet az érdeklődők tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával, illetve személyes feliratkozás során közölt személyes adatokat (név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeli. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat, ez irányú kérésre a Mesélő Házak legkésőbb 15 napon belül törli az adatait.

Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és fontosnak tartjuk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan látogatóink személyes adatait kezeljük. Mindenben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a General Data Protection Regulation-nak (GDPR) előírásait.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a meselohazak.hu@gmail.com  címen.

A Mesélő Házak fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Mesélő Házak haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

Ha az érintett megítélése szerint a Mesélő Házak jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban panaszt tehet. A Mesélő Házak a panaszt – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Az adatkezelő a Szuhai Barbara egyéni vállalkozó

Székhely: 1112. Budapest, Hegytető utca 14
Nyilvántartási szám: 28854082
Adószám: 65875689-1-43

Vonatkozó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.